Historia szkoły

Historia szkoły 

Historia nauczania na terenie wsi Bystrzanowice, Sokole Pole, Lgoczanka sięga lat przedwojennych. Były kierownik tutejszej szkoły Kazimierz Morawiec wspomina o tym, że już w roku szkolnym 1907/1908 dzieci w czasie zimy uczęszczały na lekcje, które odbywały się w miejscowości Lgoczanka. Pierwszym takim nauczycielem był Franciszek Morawiec, a drugim Władysław Wojdas. Jednakże najstarszym dokumentem, który przechowywany jest w dzisiejszej szkole , jest arkusz ocen pochodzący z roku szkolnego 1924/1925. Widnieje tam podpis jednej nauczycielki pani Jęczmionkówny. Lekcje odbywały się we wsi Bystrzanowice. W roku szkolnym 1925/1926 szkoła została przeniesiona do wsi Sokole Pole. Podobno pierwszy nauczyciel uczący w tym czasie został „wykradziony” ze wsi Biała. Później przyznano jeszcze dwa etaty. 
Gospodarze wsi Sokole Pole oddali największe pomieszczenia w swoich domach na sale lekcyjne. Była to chyba najdłuższa szkoła, gdyż budynki położone były na przestrzeni 3 kilometrów. 
Starania o pozwolenie wybudowania szkoły trwały 32 lata. Zostały one przerwane wybuchem II wojny światowej. Wyjątkowym hartem ducha wykazali się tu państwo Boryczko, którzy pełnili funkcje kierowników ówczesnej szkoły. Szczególnie pani Ludwika Boryczko przez długie lata zabiegała o to, by tutejsi uczniowie mieli lepsze warunki do nauki. Starania jej i jej męża Stanisława zaowocowały tym, iż Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie i Inspektorat Szkolny w Kielcach ujęły w swych planach na rok 1940 rozpoczęcie budowy szkoły. Uzyskano poparcie miejscowych władz powiatowych i gminnych. Swą pomoc zadeklarował także hrabia Raczyński w postaci bezpłatnych dostaw drewna ze swych lasów. Wybuch wojny na długo pokrzyżował te plany. 
Przełomowym okazał się maj 1958 roku, wtedy to po wieloletnich trudach udało się rozpocząć budowę nowego budynku. 26 lipca 1959 roku, czyli budowa trwała zaledwie rok, szkoła została oddana do użytku. 1 września 1959 roku uczniowie rozpoczęli naukę w nowym budynku, w którym do tej pory mieści się szkoła. Podobno budynek ze względów oszczędnościowych znacznie odbiegał od projektu, był bez wody, sanitariatów i centralnego ogrzewania. Nauka odbywała się na dwie zmiany, ponieważ w budynku było miejsce tylko dla pięciu klas. 
Pierwszymi kierownikami szkoły byli wspomniani Stanisław i Ludwika Boryczko. W roku szkolnym 1963/1964 pełniącym obowiązki kierownika był Kazimierz Morawiec. 1 marca 1967 roku Kazimierz Morawiec został mianowany na kierownika szkoły, pełnił tę funkcję do roku 1973. Następnie kierownikiem, a w zmienionym nazewnictwie dyrektorem szkoły została pani Kazimiera Rodacka, były to lata 1973/1974 -1984/1985. Od roku szkolnego 1985/1986 do 1999/2000 funkcję tę sprawował pan Mirosław Sztejmer. Zmiana nastąpiła w roku szkolnym 2000/2001- obowiązki dyrektora przejął pan Jacek Wąchała. Od roku szkolnego 2004/2005 dyrektorem jest pani Grażyna Gradek. 
W latach sześćdziesiątych w szkole organizowano kursy dla dorosłych, którzy nie ukończyli szkoły podstawowej. W tym samym czasie działała Szkoła Przysposobienia Rolniczego, do której uczęszczała młodzież z okolicznych wsi. 
W roku szkolnym 1966/67 siedmioklasowa szkoła została przemianowana na ośmioklasową. Po kolejnej reformie szkolnictwa w latach 1974/ 1975, gdy utworzono Szkołę Zbiorczą w Janowie, w budynku pozostały tylko cztery najmłodsze klasy. Starsze klasy V – VIII były wożone do Janowa . Dopiero rok szkolny 1982/1983 był rokiem powrotu szkoły ośmioklasowej, jednakże do czasu nowej reformy szkolnictwa w roku szkolnym 1999/2000, kiedy utworzono gimnazja i szkoła podstawowa stała się szkołą sześcioklasową. 
Przez wszystkie lata przeprowadzano w szkole niewielkie remonty, które pozwalały utrzymać budynek w dobrym stanie . W roku 2004 budynek szkolny poddany został gruntownej odnowie. Termomodernizacja objęła wymianę okien, zewnętrznych drzwi ,ocieplenie i pomalowanie na zewnątrz i wewnątrz, wymianę grzejników i kotła centralnego ogrzewania.