Pedagog

mgr Małgorzata Hiller

  GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO    
  WTOREK      CZWARTEK    
  855-955      1030 -1330    

Zadania pedagoga szkolnego:

 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym, diagnozowanie ich możliwości oraz wspieranie mocnych stron.
 3. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
 4. Wspieranie uczniów zdolnych.
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
 6. Udzielanie rodzicom oraz nauczycielom wsparcia w zakresie rozwijania kompetencji wychowawczych.

Oferta Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koniecpolu

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

DLA DZIECI

PRZEDSZKOLE

obszar tematyczny:

 • rozwijanie właściwych relacji i zachowań w grupie rówieśniczej,
 • kształtowanie umiejętności radzenie sobie z trudnymi emocjami, 
 • zabawa jako ważny czynnik rozwoju psychoruchowego,
 • kształtowanie zasad bezpieczeństwa i higieny, zdrowego stylu życia,
 • inne według potrzeb 

DLA UCZNIÓW

SZKOŁA PODSTAWOWA,  SZKOŁA PONADPODSTAWOWA obszar tematyczny:

 • doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, właściwych postaw i wartości, zachowań w relacjach społecznych,
 • nabywanie właściwych sposobów radzenia sobie ze stresem, negatywnymi emocjami
 • profilaktyka uzależnień z uwzględnieniem uzależnienia od komputera, Internetu

      ( przestrzeganie zasad higieny cyfrowej),

 • nabywanie umiejętności efektywnego uczenia się, z uwzględnieniem edukacji zdalnej,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej,
 • inne według potrzeb

DLA RODZICÓW obszar tematyczny:

 • stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci,
 • adaptacja dziecka w przedszkolu,
 • budowanie właściwej motywacji do nauki, z uwzględnieniem edukacji zdalnej,
 • praca z dzieckiem wykazującym trudności edukacyjne – rola rodzica,
 • radzenie sobie z trudnymi zachowaniami i emocjami negatywnymi u dzieci,
 • doskonalenie umiejętności wychowawczych,
 • współpraca rodzic – szkoła w celu pomocy dziecku w problemach edukacyjno – wychowawczych,
 • rola poradni w procesie wspomagania dziecka i rodzica,
 • praca z dzieckiem wykazującym nieprawidłowy rozwój mowy- profilaktyka logopedyczna,
 • wspomaganie dziecka w podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych,
 • grupa wsparcia dla rodziców (realizacja w placówce PPPP Koniecpol)
 • inne według potrzeb

Potrzebujesz wsparcia zadzwoń

Jak wartościowo spędzać czas wolny w ferie zimowe ?

Światowy Dzień Zdrowia