Partnerzy / Partners

Partnerzy:

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Lgoczance

SUGS „ Zef lush Marku” w  Skopje, Północna Macedonia

Okres trwania: dwa miesiące

Opis:

Tytuł: Dziedzictwo kulturowe naszych regionów i krajów ukazane poprzez obrazy plastyczne lub tworzone grafiką komputerową”

Cele:

– wzmacnianie dialogu oraz budowanie kontaktów wśród młodych ludzi,

– poznawanie współczesnych raeliów drugiego kraju na bazie wspólnych zainteresowań młodych ludzi,

– promowanie wizerunku Polski jako kraju o bogatym dziedzictwie kulturowym,

– aktywizowanie młodzieży i rozwijanie kompetencji językowych.

Działania:

– pisanie listów między rówieśnikami ze szkół,

– tworzenie obrazów lub grafiki komputerowej przedstawiającej dziedzictwo kulturowe naszego regionu -Gminy Janów lub kraju,

Rezultaty:

Stworzenie wspólnego wirtualnego muzeum Polska-Północna Macedonia

Plany na przyszłość: Rozwijanie współpracy pomiędzy szkołami, pisanie wniosku Erasmus Plus.

Partners:

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Lgoczance

SUGS „ Zef lush Marku” in Skopje, Północna Macedonia

Description:

Title: ” Heritage of our regions and countries created by painting or computer graphic”

Term: 2 months

Goals:

-developing dialogue and building contacts among young people,

-getting awerness of the culture of the other country based on the common interests of young people,

– promoting image of  partnerships countries of   great heritage,

-activating youth and developing language competences.

Activities:

– writing emails between Polish and North Macedonian students,

– painting or creating computer graphic of heritage of our countries.

Results:

Creating common virtual museum presenting the works of our students.

Plans of future: Developing cooperation between schools and writing form of  Erasmus Plus.

Rozmiar czcionki
Kontrast